Skip to main content

Privacitat i avís legal

Sobre la informació publicada per tercers

És responsabilitat dels usuaris que pugin continguts o imatges complir qualsevol obligació legal que pugui existir sobre les imatges o continguts pujats. Els propietaris i autors de Magic Line SJD desconeixen si alguna imatge o contingut pujats pels usuaris a aquesta web i xarxes socials estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o altres drets de tercers; si algú en té coneixement, agrairem que ho faci saber per tal d’excloure’ls de la web, excepte si se n’acredita la llicència.

Els propietaris i autors de Magic Line SJD no tenen l’obligació de controlar i no controlen els continguts introduïts per terceres persones al web i xarxes socials; no obstant això, es reserven el dret de vetar o suprimir els continguts introduïts per terceres persones que no respectin la legalitat vigent.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquestes clàusules.

Avís legal

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), les persones inscrites donen el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva inscripció. Aquestes dades seran tractades per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – Província d’Espanya, per tal de gestionar les inscripcions, compres de productes i donacions efectuades. El destinatari de la informació és l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu i l’Administració tributària per al compliment de la legislació vigent en matèria de tributs.

D’acord amb el RGPD, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels següents mitjans, adjuntant en tot cas una còpia del document acreditatiu de la seva identitat i especificant els drets o drets que desitja exercir, dirigint-se a l’Obra Social de Sant Joan de Déu, a l’adreça C/ Puiggarí, 5-7, 4t, 08014 Barcelona o a través de l’adreça electrònica solidaritat.obrasocial@sjd.es.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.