Privacitat i avís legal

Sobre la informació publicada per tercers

És responsabilitat dels usuaris que pugin continguts o imatges complir qualsevol obligació legal que pugui existir sobre les imatges o continguts pujats. Els propietaris i autors de Magic Line desconeixen si alguna imatge o contingut pujats pels usuaris a aquesta web i xarxes socials estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o altres drets de tercers; si algú en té coneixement, agrairem que ho faci saber per tal d'excloure'ls de la web, excepte si se n'acredita la llicència.

Els propietaris i autors de Magic Line no tenen l'obligació de controlar i no controlen els continguts introduïts per terceres persones al web i xarxes socials; no obstant això, es reserven el dret de vetar o suprimir els continguts introduïts per terceres persones que no respectin la legalitat vigent.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquestes clàusules.

Avís legal

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les persones inscrites donen el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva inscripció. Aquestes dades seran incorporades al fitxer DONACIONES, amb cotitularitat entre l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu-Cúria Provincial, l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues i la Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu, per tal de gestionar les donacions efectuades. El destinatari de la informació és l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu i l'Administració tributària per al compliment de la legislació vigent en matèria de tributs.

Les persones inscrites tenen la facultat d'exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades dirigint-se a Obra Social Sant Joan de Déu, a l'adreça: Carrer Puiggarí, 5-7, 4ª, 08014 Barcelona, o bé a través de l'adreça de correu electrònic obrasocial@solidaridadSJD.org

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.